główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o szpitalu

W dniu 1 marca 2012 roku został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412996 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pod nazwą:

 Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej,
powstały na mocy porozumienia nr ON.II.031.145.2011 z dnia 15 listopada 2011r. zawartego pomiędzy Powiatem Bielskim a Miastem na prawach powiatu Bielsko-Biała w sprawie połączenia Beskidzkiego Centrum Onkologii im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej i Szpitala Ogólnego im. dr E. Wojtyły w Bielsku-Białej – samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 
 W świetle zapisów art. 67 ust 3 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654) Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II wstąpił we wszystkie stosunki prawne, których podmiotem były połączone zakłady bez względu na charakter prawny tych stosunków.