główna zawartość
artykuł nr 1

Misja

 

Misja Szpitala:
 
„W naszym szpitalu dobro pacjenta jest najwyższą wartością.
Tu uzyskasz fachową pomoc,
usłyszysz dobre słowo i poczujesz ciepło serc.
Będziemy z Tobą w zdrowiu i chorobie”
 
Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej nawiązując do najlepszych tradycji szpitalnictwa na naszym terenie, realizuje na podwalinach Szpitala Miejskiego w Bielsku i Powszechnego w Białej wybudowanych w latach 1893 i 1910 swoją misję niesienia pomocy chorym w ich chorobie, bólu, cierpieniu oraz przekazania przyszłym pokoleniom wszystkiego, co cenne z ponad stuletniego dorobku Szpitali, mając w pamięci słowa Kardynała Stefana Wyszyńskiego „… gdy gaśnie pamięć ludzka dalej mówią kamienie…” oraz nauki naszego Wielkiego Patrona: „… Cierpienie ludzkie budzi współczucie, budzi także szacunek – na swój sposób onieśmiela. Zawiera się w nim bowiem wielkość swoistej tajemnicy. Ten więc szczególny szacunek dla każdego ludzkiego cierpienia wypada złożyć na początku wszystkiego tego co zostaje powiedziane o tym wymiarze ludzkiego życia…”. Jan Paweł II - Salvifici Dolores- Światowe Dni Chorego
 
Nie można zapomnieć, że korzystanie z najwyższego, osiągalnego poziomu zdrowia jest jednym z podstawowych praw każdej istoty ludzkiej bez różnicy rasy, religii, przekonań politycznych, warunków ekonomicznych lub społecznych, co zostało już ustalone na Międzynarodowej Konferencji Zdrowia w Nowym Jorku w 1946 roku i zapisane w Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia.
Również Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia obywatelom prawo do ochrony zdrowia, niezależnie od ich sytuacji materialnej poprzez równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.
Wszystkich, którzy dla dobra Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej, a zwłaszcza dla dobra jego pacjentów ten Statut będą stosowali wzywamy, aby czynili to dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego praw do ochrony zdrowia, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę etyczną na równi z postawą lekarzy, dla których nadrzędną wartością jest dobro chorego – salus aegroti suprema lex esto.
 „… Do jakiegokolwiek wejdę domu, wejdę doń dla pożytku chorych…” - Hipokrates